test


(1) 안녕? An-nyong? Chào!
(2) 안녕하세요? An-nyong-ha-sê-yo? Chào bạn?
(3) 안녕하십니까? An-nyong-ha-sim-ni-kka? Chào bạn?
(4) 만나서 반가워. Man-na-sô- ban-ga-wo.Rất vui được gặp bạn.
(5) 만나서 반갑습니다. Man-na-sô- ban-gap-sưm-ni-da. Rất vui được gặp bạn.
(6) 처음 뵙겠습니다. Chơ-ưm bop-get-sưm-ni-da. Rất vui lần đầu tiên gặp bạn.
(7) 오래간만입니다. Ô-re-gan-man-im-ni-da. Lâu rồi không gặp.
(8) 오래간만이에요. Ô-re-gan-man-i-ê-yo. Lâu rồi không gặp
(9) 어떻게 지내세요? Ơ-tớt-kê-ji-ne-sệ-yo? Bạn thế nào rồi
(10) 잘 지내요. Jal-ji-ne-yo. Tôi bình thường
(11) 그저 그래요. Gư-jơ-gư-re-yo. Tàm tạm, bình thường
(12) 또 뵙겠습니다. Tô-pôp-ge-ssưm-ni-da. Hẹn gặp lại bạn
(13) 미안합니다. Mi-an-ham-ni-da. Tôi xin lỗi.

(14) 늦어서 미안합니다. Nư-jơ-sơ- mi-an-ham-ni-da. Tôi xin lỗi, tôi đến muộn.
(15) 괜찮습니다. Kuen-chan-ssưm-ni-da. Mọi thứ đều ổn.
(16) 괜찮아. Kuen-cha-na-yo. Tôi không sao (tôi ổn)
(17) 감사합니다. Gam-sa-ham-ni-da. Cảm ơn
(18) 고맙습니다. Go-map-sưm-ni-da. Cảm ơn
(19) 고마워. Go-ma-wo. Cảm ơn.
(20) 뭘요. Mwol-yo. Không có chi
(21) 아니예요. A-ni-yê-yo.Không có gì.
(22) 네/예. Nê/Yê. Vâng
(23) 응/어. Eung/ơ. Yeah.
(24) 저기요. Jơ-gi-yo. Này
(25) 잠깐만요/잠시만요. Jam-kkan-man-yô/Jam-si-man-yô. Làm ơn đợi chút ạ.
(26) 아니요/ 아뇨. A-ni-yô/A-nyô. Không
(27) 아니. A-ni. Không phải.
(28) 잘 가. Jal ga. Tạm biệt (mình đi đây)
(29) 안녕히 가세요. An-nyơng-hi ga-se-yô. Tạm biệt
(30) 안녕히 가십시오. An-nyơng-hi ga-sip-si-ô.Tạm biệt
(31) 잘 있어. Jal is-sơ. Tạm biệt, tôi đi đây
(32) 안녕히 계세요. An-nyơng-hi gyê-sệ-yô. Goodbye


CÁC BẠN CÓ NHU CẦU HỌC TIẾNG HÀN TẠI HỒ CHÍ MINH 
LIÊN HỆ: 090-458-6965
Email: tuyendungtienghan@gmail.com

Xem thêm:
>> Phương pháp học tiếng Hàn hiệu quả
>> Phương pháp học tiếng Hàn hiệu quả dành cho người mới bắt đầu
 
Top